Pojem autizmus je zapísaný v histórii pomerne krátko. Slovo autizmus pochádza z gréckeho slova "autos" - sám, "izmus" - orientácia, stav. Znamená aktívne stiahnutie sa z vonkajšej reality do vnútorného imaginárneho sveta. Autizmus sa radí medzi pervazívne vývojové poruchy. Tento termín znamená, že postihuje celú osobnosť daného jedinca. Problémy sa objavujú v troch základných oblastiach, teda v :

- komunikácii

- sociálnom správaní

- imaginácii. 

Táto trojica býva nazývaná triádou diagnostických kritérií autizmu.


Autizmus sa radí do širšej skupiny pervazívnych vývojových porúch, hovoríme o takzvanom autistickom spektre, autistickej škále, poruchách autistického spektra a to práve preto, že autizmus je tak variabilný a nedá sa vystihnúť len jedným termínom.


Hlavne deti s autizmom potrebujú špeciálne rozvíjanie, vzdelávanie a výchovu. Ľudia s poruchami autistického spektra majú problém s chápaním symbolov. Celý svet chápu prísne logicky a realisticky. Nerozumejú irónii, vtipom, sarkazmu, robí im problém nadsázka a ďalšie podobné súčasti kažododennej konverzácie.  Autizmus preto vyúsťuje do vážnej poruchy v medziľudských vzťahoch, títo ľudia trpia "sociálnou slepotou", čo je obzvlášť viditeľné u Aspergerovho syndrómu.
Škála porúch autistického spektra je veľmi široká a jej prejavy veľmi rôznorodé. Siaha od ťažkých prípadoch klasického autizmu s absenciou reči a veľmi zníženým intelektom až po prípady Aspergerovho syndrómu. Títo ľudia sú naopak vysoko inteligentní, v oblasti sociálnych vzťahov ich však trápia rovnaké problémy ako ich "kolegov" z opačného konca autistického spektra.